این سامانه با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته بالاترین سطح ایمنی را برای کاربران خود تامین نموده است. تمامی داده‌های وارده رمز گذاری گردیده و این اطمینان وجود دارد که برای کاربران غیرمجاز از هیچ طریقی قابل دسترسی نمی‌باشد