این برنامه با استفاده از الگوریتم های پیشرفته بالاترین سطح ایمنی را برای کاربران خود تامین نموده است