خدمات برنامه توگ شامل دو طرح است

طرح (۱) شامل موجودی ریالی و ارزی کالا – طرف حساب ها – خرید و فروش کالا – دریافت و پرداخت و کنترل چک می باشد
طرح (۲) علاوه بر طرح (۱) شامل حسابداری و صدور سند و گزارشات حسابداری نیز می باشد

شارژ خدمات برنامه توگ به سه روش امکان پذیر می باشد
۱- شارژ یک ماهه
۲- شارژ سه ماهه
۳- شارژ شش ماهه
۴- شارژ یک ساله
مشتریان یک سال به بعد ما شامل ۵۰% تخفیف ویژه می باشد