خدمات برنامه توگ شامل سه طرح است
طرح (۱) فقط شامل خرید و فروش کالا می باشد
طرح (۲) علاوه بر خرید و فروش کالا شامل دریافت و پرداخت نیز می باشد
طرح (۳) علاوه بر خرید و فروش کالا و دریافت و پرداخت شامل حسابداری و صدور سند نیز می باشد

شارژ خدمات برنامه توگ به سه روش امکان پذیر می باشد
۱- شارژ سه ماه
۲- شارژ شش ماه
۳- شارژ یک ساله
که شارژ شش ماه شامل ۱۰% تخفیف و شارژ یک ساله شامل ۱۵% تخفیف می باشد