برنامه با توجه به این که از سرویس های ابری استفاده می کند از تعرفه پایینی برخورد است