۱- ایجاد کالا و خدمات
۲- کنترل موجودی کالا و نقطه سفارش کالا
۳- کنترل قیمت ریالی و دلاری کالا
۴- ایجاد تصاویر کالا و فیلم آموزشی کالا
۵- مشاهده گردش کالا
۶- ایجاد طرف حساب سهامداران و پروژه ها
۷- تعریف هزینه ها
۸- کنترل مانده حساب اشخاص سهامداران و پروژه ها
۹- مشاهده گردش اشخاص سهامداران و پروژه ها
۱۰- ایجاد بانک تنخواه و صندوق
۱۱- دریافت و پرداخت نقدی و چکی
۱۲- کنترل چک
۱۳- مشاهده گردش دریافتی و پرداختی ها
۱۴- صدور فاکتور فروش و برگه رسید خرید
۱۵- امکان طراحی فاکتور خصوصی با لوگو اختصاصی شما
۱۶- امکان فروش و خرید ریالی و دلاری کالاها
۱۷- مشاهده گردش فروش و خرید کالا
۱۸- صدور برگه حواله و رسید انبار
۱۹- صدور سند حسابداری و کنترل آن
۲۰- مشاهده گردش حساب ها و ترازها
۲۱- مشاهده گزارش کلی
۲۲- مشاهده گزارشات همراه نمودار